ESKİ DEVLET HASTANESİ YIKIMI İHALESİ

İHALE İLANI

 

Madde 1. İlçemiz, Gemici Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tahsisi İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) ait, tapuda 595 ada 19 parselde kayıtlı yaklaşık 2.000 m² kapalı oturma alan üzerinde bulunan ‘Eski Devlet Hastanesi’(B+Z+2 kat: 2.000 m² x 4 kat) toplam 4 kat ve müştemilatından oluşan binanın yıkımı ve yıkımdan çıkacak malzemenin temel içini bahçe kodu seviyesine kadar dolgusunun yapılması ile dolgu harici yıkımdan çıkan enkazının taşınmasının; yıkımdan çıkacak her türlü enkaz malzeme karşılığında, yıkımı ve enkazının taşınması işi ihale edilecektir.

Madde 2. İhale, Osmancık Belediye Başkanlığın da 25.02.2019 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14.00’de Kızılırmak Mah. A. Menderes Caddesi No:33 Osmancık/ÇORUM adresinde Belediye Hizmet binasındaki meclis salonunda Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a. maddesine göre pazarlık usulü açık artırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 3.Tahmin edilen bedel, 25.000,00TL (YirmibeşbinTL) (KDV HARİÇ) olup, geçici ve kesin teminat alınmayacaktır.

Madde 4.İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

2. Tebligat için adres bildirimi,

3.Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4. Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,

5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

6. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

7.Oda kayıt belgesi (yılı içinde alınmış olacak)

8. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

9. - Devlet İhale Kanunun 6.ncı maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

9. Tebligat için adres bildirimi,

10. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

11. Devlet İhale Kanunun 6.ncı maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

C - Ortak Girişim olması halinde:

      Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

    Madde 5- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi bedelsiz olarak Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler

            İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 13.02.2019