(Hastane Yanı) Esentepe Mahallesi Küllük tepesi Mevkiinde Bulunan Dükkanların İhale İlanı

İLAN

OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- İŞİN ESASI:

             Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Esentepe Mahallesi Küllük tepesi mevkiinde 71 ada 82 parselde  bulunan: herbiri yaklaşık 60 m² kapalı alana sahip sağlık sektörü hizmetlerinde kullanılmak üzere (Eczane,medikal,gözlükçü vb) 7 (yedi) adet işyeri, 2886 sayılı yasanın 45. md. Gereğince etkin, verimli şekilde hizmet verebilmesi için kiralanması suretiyle ayrı, ayrı sırası üzere açık teklif açık artırma usulüyle yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2- İHALENİN MUHAMMEN VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

 

SIRA NO

MAH.

ADA/

PAR.

YÜZÖLÇÜMÜ

(Yaklaşık)

 m²

AYLIK MUHAMMEN BEDEL(KDV DAHİL)TL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ESENTEPE

71/82

60 M ²

700,00 TL.

2.520,00 TL

11/07/2017

14:00

2

ESENTEPE

71/82

60 M ²

700,00 TL.

2.520,00 TL

11/07/2017

14:15

3

ESENTEPE

71/82

60 M ²

700,00 TL.

2.520,00 TL

11/07/2017

14:30

4

ESENTEPE

71/82

60 M ²

700,00 TL.

2.520,00 TL

11/07/2017

14:45

5

ESENTEPE

71/82

60 M ²

700,00 TL.

2.520,00 TL

11/07/2017

15:00

6

ESENTEPE

71/82

60 M ²

700,00 TL.

2.520,00 TL

11/07/2017

15:15

7

ESENTEPE

71/82

60 M ²

700,00 TL.

2.520,00 TL

11/07/2017

15:30

             İhale; Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda Belediye Hizmet binasındaki Meclis Toplantı Salonunda ayrı, ayrı ve sırası üzere yapılacaktır.

              Madde 4- İHALEYE GİRECEKLERİN TEVDİ EDECEKLERİ BELGELER: .

            İsteklilerin ihaleye iştirak etmeleri halinde aşağıda yazılı belgeleri ibraz etmeleri gereklidir.

    A - Gerçek kişi olması halinde;

   1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

   2. Tebligat için adres bildirimi,

   3. Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

   4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri.

   5. Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,

   6. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

   7.İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler hazırlayacakları ihale dosyasında evrakların aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

   B - Tüzel kişi olması halinde;

    1. İlgili Makamlarından yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair oda belgesi.

    2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname,

     3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

     4. Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

     5. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

     6. Tebligat için adres bildirimi,

     7.İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler hazırlayacakları ihale dosyasında evrakların aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

     C - Ortak Girişim olması halinde:

      Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.  

        D- Diğer Belgeler:

    1-Kiralama ihalesine katılabilmek için sağlık sektöründe olduğuna dair kanıtlayıcı belge verilmesi zorunludur.  

       2-Sabıka kaydı. Son bir ay içinde alınmış olarak.      

Madde  5- Bilgi edinmek için www.osmancik.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir, İstekliler daha geniş

bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Destek Hizm. Md. temin edebilirler

                İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 21.06.2017