TAŞINMAZ SATIŞI

                                                                                        İHALE İLANI

Madde 1- İŞİN ESASI:

          Mülkiyeti Belediyemize ait; Eymir Mahallesi 1240 ada 1.2.3.4 parseller, 1242 Ada 1.2.3.4.5.6. parseller ile Esentepe Mahallesi 67 Ada 256 parselde kayıtlı arsa vasfında taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık teklif usulü açık Artırma suretiyle Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı sırası üzere satışı yapılacaktır.

Madde 2-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN: TAPU KAYDI SINIRI, NİTELİĞİ İLE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI VE İHALE TARİHLERİ:

        Mülkiyeti Belediyemize ait Eymir Mahallesi ve Esentepe Mahallesinde, tabloda bilgileri bulunan arsa vasfında taşınmazların ayrı ayrı sırası üzere satışı yapılacaktır.

S.

NO

MAH.

ADA/

PAR

YÜZ

ÖLÇÜMÜ

(m²)

İmar Durumu

MUHAMMEL

BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(%3)

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Eymir

1240/1

2.729,52

Ticaret+konut Alanı

E: 1,80

Yençok: 5 Kat

2.047.140,00

61.500,00

11.08.2022

14.05

2

Eymir

1240/2

2.757,84

Ticaret+konut Alanı

E: 1,80

Yençok: 5 Kat

2.068.380,00

62.100,00

11.08.2022

14.10

3

Eymir

1240/3

484,87

Ticaret+konut Alanı

E: 1,80

Yençok: 5 Kat

363.652,50

11.000,00

11.08.2022

14.15

4

Eymir

1240/4

2.569,43

Ticaret+konut Alanı

E: 1,80

Yençok: 5 Kat

2.569.430,00

77.100,00

11.08.2022

14.20

5

Eymir

1242/1

2.015,85

Ticaret+konut Alanı

E: 1,80

Yençok: 5 Kat

1.511.887,50

45.400,00

11.08.2022

14.25

6

Eymir

1242/2

2.012,02

Ticaret+konut Alanı

E: 1,80

Yençok: 5 Kat

1.509.015,00

45.300,00

11.08.2022

14.30

7

Eymir

1242/3

1.926,21

Ticaret+konut Alanı

E: 1,80

Yençok: 5 Kat

1.444.657,50

43.400,00

11.08.2022

14.35

8

Eymir

1242/4

2.014,46

Ticaret+konut Alanı

E: 1,80

Yençok: 5 Kat

2.014.460,00

60.500,00

11.08.2022

14.40

9

Eymir

1242/5

2.014,38

Ticaret+konut Alanı

E: 1,80

Yençok: 5 Kat

2.014.380,00

60.500,00

11.08.2022

14.45

10

Eymir

1242/6

1.926,98

Ticaret+konut Alanı

E: 1,80

Yençok: 5 Kat

1.445.235,00

43.400,00

11.08.2022

14.50

11

Esentepe

67/256

620.34

Konut Alanı Ayrık 2 kat

0,30/0,60

322.577,00

9.678,00

11.08.2022

14.55

 

 

İhalenin yapılacağı adres: Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU GÜNEY MAHALLESİ ÇORUM CADDESİ NO:2 19500 OSMANCIK /ÇORUM adresinde yapılacaktır. 

-Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.

-Satışı yapılacak olan taşınmazlarla ile ilgili detaylı bilgi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.                                                                                

Madde 3- İHALEYE GİRECEKLERİN TEVDİ EDECEKLERİ BELGELER:

  İsteklilerin ihaleye iştirak etmeleri halinde aşağıda yazılı belgeleri ibraz etmeleri gereklidir.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

c) Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

ç) Noter tasdikli imza beyannameleri,

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

ç) Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d) Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

C)Ortak şartlar;

a)Geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve banka teyit yazısı.)

b)İhaleye katılacak olanların, belediyemize borcu olmadığına dair ( yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Biriminden alacakları belge.

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname

e) İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. 

d) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir

 Madde 4- Bilgi edinmek için www.osmancik.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir, İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Destek Hizm. Md. temin edebilirler.

       İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur.